Algemene voorwaarden Cabiner BV

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle vakantiewoningen, die worden verhuurd door Cabiner BV

 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. verhuurder: Cabiner BV

  2. huurder:  de persoon die met Cabiner BV een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een cabin.

  3. gasten: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde cabin.

  4. bezoek: personen die met goedkeuring van de huurder op bezoek komen in de vakantiewoning, maar niet blijven slapen

 3. De boekingsgegevens van de klant zullen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, maar kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden vanuit Cabiner BV.

 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 5. Cabiner BV behoudt zich voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Hierbij wordt op passende wijze rekening gehouden met de rechten en aanspraken van de klant.

Artikel 2: Rechten en plichten verhuurder

 1. Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de betaling.

 2. Verhuurder verplicht zich de cabin op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan de huurder op te leveren.

 3. Verhuurder mag de cabin op elk redelijk tijdstip bezichtigen.

 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor: schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten; schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen.

 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder.

 6. Verhuurder is gerechtigd de reservering te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is;

  1. indien de verhuurder bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet heeft ontvangen

  2. indien de huurder niet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze voorwaarden heeft voldaan

Artikel 3: Rechten en plichten huurder

 1. Tussen huurder en verhuurder is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd.

 2. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij op de dag van aankomst bij verhuurder heeft gereclameerd.

 3. Huurder mag de cabin niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 4. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

 5. Huurder zal de cabin netjes en schoon bewonen waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan de vakantiewoning, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan direct te melden en te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad.

 6. Huurder draagt zorg dat er geen overlast voor de kwetsbare natuurterreinen ontstaat. Dit houdt o.a. in dat: er geen versieringen worden aangebracht of (party-)tenten worden geplaatst zonder toestemming vooraf van verhuurder -- geluidsapparatuur buiten niet hoorbaar is op meer dan 20 meter afstand van de woning -- Bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting

 7. Huurder draagt zorg dat de cabin opgeruimd en 'bezemschoon' wordt opgeleverd (vaat schoon en opgeruimd; meubels op hun oorspronkelijke plaats; vloer bezemschoon; vuilniszak meenemen en bij startpunt wandeling in de afvalcontainer). Bij in gebreke blijven, krijgt de huurder hiervan binnen een week bericht. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonmaken en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 50

 8. Huurder mag daar waar het meenemen van huisdieren is toegestaan, maximaal twee huisdieren meenemen. Huurder dient dit bij de reservering kenbaar te maken. In verband met extra schoonmaakkosten berekent de verhuurder een toeslag per boeking (zie het verhuuroverzicht). Het is huurder niet toegestaan de meubels (bank, bedden en dergelijke) als ligplaats voor zijn huisdier te gebruiken. In de terreinen moeten honden aan de lijn worden gehouden, tenzij dit uitdrukkelijk ter plaatse anders staat aangegeven.

 9. Huurder mag niet met motor of auto over terreinen rijden die afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

 10. Huurder draagt zorg dat de huisregels welke in de woning zichtbaar staan weergegeven worden nageleefd.

 11. Huurder draagt zorgt voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van huurder, andere gasten als eventueel bezoek. Huurder is daarmee aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast.

 12. Huurder kan de woning op de aankomstdatum na 15.00 uur betrekken en zal de woning op de vertrekdatum voor 11.00 uur dienen te verlaten. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen.

 13. Huurder dient zich te houden aan de algemene wet- en regelgeving die in het gebied geldt waar de Cabiners staan.

Artikel 4: Klachten

 1. Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval contact op met Cabiner BV via Facebook Messenger, E-mail (avontuur@cabiner.co) of via de noodtelefoon +31 85 002 0035  (deze telefoonnummers staan in de brief met de toegangscode). Cabiner B.V. kan dan voor een passende oplossing zorgen. Bent u niet tevreden over de door Cabiner B.V. geleverde prestatie dan kunt u uw vragen en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de woning schriftelijk indienen bij Cabiner B.V. Landsmeerderdijk 213, 1035 PV Amsterdam.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Voor alle reserveringen zal het gehele bedrag bij de boeking per direct moeten worden voldaan.

 2. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan verhuurder de huurder het gebruik van de vakantiewoning ontzeggen.

 3. De verhuurder zal voor de borg machtiging ….

Artikel 6: Wijzigingsvoorwaarden

 1. Indien de huurder op een bestaande reservering wil bijboeken (bijv. maaltijdpakket) of de verblijfsduur wil verlengen, dan zal de verhuurder hier geen wijzigingskosten voor in rekening brengen.

 2. Indien de huurder om welke reden dan ook van een bestaande reservering de vakantiewoning of de periode wil wijzigen, berekent de verhuurder hiervoor wijzigingskosten.

 3. Deze wijzigingskosten bedragen:

- Bij wijzigingen meer dan twee maanden voor de aankomstdatum: 1 x extra administratiekosten van EUR 30,-;

- Bij wijziging tussen twee en één maand voor de aankomstdatum: 20% van de initieel overeengekomen prijs;

- Bij wijziging binnen één maand voor de aankomstdatum: 100% van de initieel overeengekomen prijs;

Artikel 7: Annuleringsvoorwaarden

 1. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat en nadrukkelijk geen gebruik heeft gemaakt van het annuleringsfonds, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:- Bij annulering meer dan één maand voor de aankomstdatum: 30% van de initieel overeengekomen prijs; - Bij annulering binnen één maand voor de aankomstdatum: 100% van de initieel overeengekomen prijs;

 2. Verhuurder adviseert de huurder om deel te nemen aan het annuleringsfonds, waarmee bovenstaande annuleringskosten worden uitgekeerd wanneer de annulering plaatsvindt ten gevolge van een aantal vastgestelde onzekere gebeurtenissen. (zie voorwaarden annuleringsfonds)